Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU SKLEP.DEMIMED.PL

Wstęp Sklep internetowy SKLEP.DEMIMED.PL prowadzony przez sprzedawcę pod adresem SKLEP.DEMIMED.PL Sprzedawca - Demi Med Dębiński I Michalczyk Piotr Dębiński , ul. Sarmacka 17 lok. 118, Warszawa-Wilanów,  NIP: 7972011868

1. Administratorem danych osobowych jest Demi Med Dębiński I Michalczyk Piotr Dębiński , ul. Sarmacka 17 lok. 118, Warszawa-Wilanów

2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Demi Med Dębiński I Michalczyk Piotr Dębiński oraz osób korzystających ze Sklepu zwanych w dalszej części regulaminu Klientami.

3. Regulamin ten jest dostępny on-line przez cały czas działania Sklepu pod linkiem

„Regulamin”.

§1. Postanowienia ogólne.

1. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Klientowi kontakt ze Sklepem:

2. adres pocztowy: Demi Med Dębiński I Michalczyk Piotr Dębiński , ul. Sarmacka 17 lok. 118, Warszawa-Wilanów

3. numer telefonu: +48 535 565 535

4. adres poczty elektronicznej: sklep@demimed.pl 22 115 00 58

5. Sklep prowadzi sprzedaż artykułów rehabilitacyjnych będących w jego ofercie za pośrednictwem strony sklep.demimed.pl lub telefonicznie, zwanych w niniejszym regulaminie produktami.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Demi Med Dębiński I Michalczyk Piotr Dębiński z siedzibą w Warszawie

7. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, łącze internetowe, włączona obsługa JavaScript i plików cookies, klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także aktywne konto e-mail.

8. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

9. Zamieszczone na stronach Sklepu wszelkie informacje o produktach, w szczególności opisy oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

10. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru. Nie zmienia to jednak nigdy użytych składników do wytworzenia produktu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia poszczególnych produktów. W związku z tym reklamacje dotyczące różnic, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora lub przeglądarki internetowej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji.

11. Produkty dostarczane są Klientowi w dostosowanych opakowaniach.

12. Wszelkie treści, motywy, grafiki umieszczone na stronie chronione są prawami autorskimi. Wykorzystanie przez Klienta wyżej wymienionych elementów może stanowić naruszenie prawa i narażać klienta na odpowiedzialność wobec właścicieli praw autorskich.

13. Sklep zastrzega sobie możliwość zignorowania zamówień składanych przez Klienta w przypadku gdy Klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu bądź złoży zamówienie na produkty niebędące w aktualnej ofercie Sklepu.

14. Sklep dokłada wszelkich starań, aby nic nie zakłócało jego funkcjonowania, jak również dąży do stałego polepszania obsługi Klienta. Nie wyklucza to jednak możliwości pojawienia się błędów, bądź problemów technicznych podczas korzystania ze Sklepu. Sklep ma prawo do całkowitego lub czasowego wyłączenia strony sklep.demimed.pl lub poczty e-mail sklep@demimed.pl, celem poprawienia ich funkcjonowania, bądź usunięcia usterek lub awarii, bez wcześniejszego uprzedzania Klienta.

§2. Składanie zamówień.

1. Zamówienia można składać w godzinach  24h przez wszystkie dni w roku

2. Zamówienia należy składać za pomocą serwisu sklep.demimed.pl

3. Warunkiem zakupu w Sklepie jest skuteczne przeprowadzenie procesu rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie regulaminu.

4. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych są to: a. Imię i nazwisko, b. Dokładny adres dostawy, c. Numer telefonu komórkowego. d. Adres e-mail.

5. Klient wysyłając formularz rejestracyjny konta oświadcza, że informacje w nim zawarte są zgodne ze stanem faktycznym, a także oświadcza, że informacje te nie naruszają praw osób trzecich.

6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane przez Sklep.

7. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna.

8. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sklep drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep, umowa uważana jest za zawartą.

9. Sklep potwierdzi Klientowi zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

10. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

12. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku nieprzewidzianych zmian w parametrach zamawianych produktów.

13. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

15. W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z zamówieniem Klient może skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@demimed.pl, bądź telefonicznie numerem telefonu: +48 22 115 00 58, przy czym kontakt telefoniczny możliwy jest codziennie w godzinach 9-17. We wskazanym okresie Sklep udzieli wszelkich informacji telefonicznych związanych z realizacją zamówienia. Odpowiedzi w formie mailowej mogą zostać udzielone także poza okresem wskazanym w niniejszym ustępie.

§3. Zmiana danych i anulowanie zamówień.

1. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia faktury, Klient ma prawo wprowadzić zmiany danych do umieszczenia na fakturze.

2. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już skierowane do realizacji. O fakcie rozpoczęcia realizacji zamówienia Klient świadczy złożenie zamówienia i potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Informacja o cenie podawana na stronie sklep.demimed.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez Klienta maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Od tego momentu cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej Sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia.

§4. Realizacja zamówień, dostawa i odbiór produktów.

1. Klient uiszcza cenę za zamówione produkty przelewem bankowym bądź przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Shoper płatności, kartą lub gotówką.

2. Przelew na konto bankowe – oznacza przelew pieniędzy za pomocą systemu Shoper płatności (za pomocą kart płatniczych), przelew tradycyjny lub przelew internetowy. Korzystając z tej formy płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, poza kosztami wynikającymi z opłat bankowych naliczanych Klientowi przez bank, w którym Klient posiada rachunek bankowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta sklep.demimed.pl w serwisie Shoper płatności.

3. Klient jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu produktów powiększoną o ewentualne koszty transportu, jeśli w umowie zastrzeżono płatność kosztów transportu przez Klienta.

4. Realizacja zamówienia rozpoczyna zaraz po złożeniu zamówienia i otrzymaniu płatności, chyba że klient wybierze płatnośc przy odbiorze.

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

6. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest zaznaczyć tę opcję w Formularzu zamówienia podając dane niezbędne do prawidłowego wstawienia faktury.

7. Informacje na temat realizacji zamówienia udzielane są mailowo lub telefonicznie.

8. Zamówione produkty dostarczane są na terenie Polski. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono indywidualnie ustalane z klientem drogą mailową lub telefoniczną.

9. Sklep dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła jak najszybciej po złożeniu zamówienia w terminie 2 do 5 dni. 

10. Sklep nie odpowiada za opóźnienia ze strony firmy kurierskiej, która realizuje dostawę produktów.

§5. Ceny.

1. Ceny produktów znajdujących się na stronach Sklepu wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i są cenami brutto.

2. Ceny podane przy każdym produkcie nie obejmują kosztów transportu. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy oraz regionu docelowego przesyłki.

3. Wykaz kosztów dostawy dostępny jest w zakładce.

4. Na poczet realizacji zamówienia Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny na zasadach opisanych w § 4 niniejszego regulaminu.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz do odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od momentu otrzymania przez Klienta maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

§6. Gwarancja, reklamacje i zwrot towaru.

1. Odstąpienie od umowy

Konsument  ma prawo w ciągu 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy można odstąpić, składając formularz zwrotu lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@demimed.pl

Zwracaną rzecz nalezy niezwłocznie dostarczyć na adres: DEMIMED, ul. Sarmacka 17 lok. 118, Warszawa-Wilanów , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Koszt transportu ponosi konsument.

Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie formularza lub oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie są po stronie konsumenta, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania od konsumenta zwracanych rzeczy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas Towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: sklep@demimed.pl DEMIMED, ul. Sarmacka 17 lok. 118, Warszawa-Wilanów

Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy do wysokości złożonego zamówienia do 24 miesiecy od zakupu  lub 18 miesiecy od zakupu produków firmy Medi. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.

Reklamowany Towar należy wysłać na adres: ul. Sarmacka 17 lok. 118, Warszawa-Wilanów

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy za wady stwierdzone przed upływem 24 miesiecy od dnia wydania rzeczy dla wszytkich rzeczy ze Sklepu , poza produkatmi firmy Medi, gdzie reklamacje przymujemy do 18 miesięcy.

Reklamacja uwzględniona na podstawie paragonu, faktury lub wniosku refundacyjnego.
Czas na rozpatrzenie 30dni. W przypadku zwrotu środków z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności.

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§7 Wymagania techniczne
1. Celem korzystania z Sklepu konieczne jest:
a) połączenie z siecią Internet,
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca korzystanie z Serwisu, Internet Explorer w wersji aktualnej lub Firefox w wersji aktualnej, Chrom w wersji aktualnej.
c) włączona obsługa Cookies i Java Script
d) system operacyjny Windows, Mac OS,IOS, Android
2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Serwisu nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu.

§ 8 Polityka plików cookies
1. Sprzedawca zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp. Żadne inne dane nie są gromadzone przez Serwis automatycznie.
2. Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
3. Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plików cookies. Użytkownik może przede wszystkim zmienić ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
4. Przez korzystanie z Sklepu, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączającej używanie plików cookies i kliknięcie opcji
Akceptuję wybrać jedną z wersji lub uzupełnić odpowiednio) po zapoznaniu się z komunikatem o stosowaniu przez Serwis plików cookies wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Sprzedawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z korzystania z Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
c)
utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
d) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
7. Ustawienia przeglądarki powodujące wyłączenie cookies mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.
8. Cookies mogą być zbierane w urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji

§ 9 Płatności

1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony Towar
2. Cena i inne istotne warunki związane z
Towarem są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronach Sklepu. Ceny zawierają wszystkie podatki. Nie zawierają natomiast kosztów dostawy. Szczegóły dotyczące ceny znajdują się w zkładce Czas i koszty dostawy
3. Konsument jest uprawniony do dokonania przedpłaty należnej Ceny.
4. Jeżeli Konsument nie skorzysta z możliwości określonej w ust. 3 zapłata następuje w przy dostarczeniu
Towary.
5. 
Formy płatności:

- przelew na konto bankowe
- operatorem płatności jest BlueMedia S.A.
- Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl)”
- Płatność za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
- gotówka/kartą przy odbiorze własnym

6. Podane w Sklepie kwoty są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek od towarów i usług VAT.

7. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.
8. Jeżeli Konsument zgłosi w
formularzu zamówienia lub mailu żądanie wystawienia faktury papierowej, to jest obowiązany podać żądane dane, niezbędne do wystawienia faktury.

§10 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących
Towarów na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:
− pisemne oświadczenie woli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na adres e-mail: sklep@demimed.pl
− oświadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
− skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres e-mail: sklep@demimed.pl 
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
− oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko- jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
− opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz wskazane jest dołączenie dowodu zakupu.
3. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji
Towar zostanie dostarczony bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Jeżeli ponowne dostarczenie Towaru nie będzie możliwe Sprzedawca zwróci równowartość ceny w terminie 14 dni. Ponowne dostarczenie Towaru nastąpi w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

§11 Własność intelektualna
1. Sprzedawca oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika realizacji zamówienia) udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Sprzedawca udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z Towarów dla własnych potrzeb Użytkownika. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie, przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

§ 12 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Sklepu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Sklepu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.
2. Użytkownik nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl